Jongerencentrum Bouckenborgh is een open en autonoom jeugdcentrum dat huist in een grootstedelijke context met faciliteiten voor alle jeugd.

Vanuit het geloof in hun potentieel geeft JC Bouckenborgh jongeren de kans om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en zich te tonen.

JC Bouckenborgh is een ontmoetingsplaats, waar participatie en verantwoordelijkheidszin gestimuleerd worden .

Wil je meer lezen over onze missie? Wil je weten welke waarden en werkmethodes we hanteren? Wat onze kerntaken zijn? Contacteer ons voor het volledige overzicht.

Jongerencentrum Bouckenborgh.

Het beleidsplan van JC Bouckenborgh beschrijft de werkzaamheden waarmee we onze missie, onze gemeenschappelijke opdracht en onze bestaansreden van de organisatie uitvoeren. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. We omschrijven in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren.

Wil je hier graag meer informatie over? Aarzel niet om ons te contacteren!

Op dit moment werken we aan een heel nieuw beleidsplan, dat zal u hier in 2016 zeker terugvinden.

Gemeenschappelijke visie en missie van de Antwerpse jeugdcentra.

De 10 Antwerpse jeugdcentra hebben in 2009 gewerkt aan een gemeenschappelijke visie en missie. Deze hebben we vertaald in gedeelde waarden en werkmethoden. Onze gemeenschappelijke kerntaken werden ook vastgelegd. Deze tekst kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de 10 jeugdcentra, Formaat vzw, Steunpunt Jeugd en de stad Antwerpen.

Wil je graag het volledige eindrapport hierover inlezen? Dat kan! Contacteer ons.

Vragen of opmerkingen over deze beleidsplannen? Contacteer ons.

JC Bouckenborgh is een actieve partner in de uitwerking van het stedelijk en plaatselijk jeugdbeleid. We sluiten met de stad Antwerpen en district Merksem een convenant/ samenwerkingsovereenkomst waarin de verschillende afspraken en opdrachten verwoord staan. In deze convenant kan je verder het juridische kader vinden waarin we werken.

Wil je hier graag meer informatie rond? Of wil je onze convenanten even inkijken? Contacteer ons gerust!

Jongerencentrum Bouckenborgh organiseert een massa activiteiten, van theater tot film, van fuiven tot optredens, van workshops tot een middagopening voor studenten… Ons jeugdhuis is zo goed als elke avond geopend. Jonge bands komen repeteren. Jeugdverenigingen organiseren hun activiteiten in onze zalen. Verenigingen gebruiken onze infrastructuur. We hebben een uitleendienst voor het jeugdwerk en scholen.

Elk jaar bundelen we dit ganse overzicht in een handig jaarverslag. Wil je onze jaarverslagen graag even lezen? Dat kan! Contacteer ons hierover.

Met vragen of opmerkingen over dit jaarverslag neem contact op via de contact pagina.

Informatieplicht i.v.m. vrijwilligerswet
Jongerencentrum Bouckenborgh vzw

Jongerencentrum Bouckenborgh vzw met maatschappelijke zetel te Bredabaan 559, 2170 Merksem met als ondernemingsnummer 410.262.785, informeert haar vrijwilligers m.b.t. hun vrijwilligerswerk:

1.Doelstellingen van JC Bouckenborgh vzw

Artikel 4
De vereniging heeft tot doel:
– Aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 6 en 30 jaar hoofdzakelijk, doch iedereen is welkom, op pluralistische basis culturele, vormende en ontspannende activiteiten aan te bieden
– Faciliteiten en mogelijkheden te creëren voor andere personen en organisaties uit het brede sociaal-cultureel werk in al zijn vormen en voor alle bevolkingsgroepen uit Merksem en omgeving. Personen en organisaties uit de doelgroep 6 tem 30 jaar blijven voorrang krijgen.
– Een bestendig trefpunt te zijn van en voor de verschillende uitingen en vormen van het cultureel leven in zijn meest ruime betekenis
– Initiatieven te ontwikkelen en acties te organiseren ter bevordering van de participatie en de democratische processen van de doelgroep en om de ontmoeting en de samenwerkingen tussen mensen en organisaties te bevorderen

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd en volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van diezelfde doelstellingen.

Artikel 5
De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees Verdrag inzake de rechten van de Mens en het internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind.

Uit de statuten van JC Bouckenborgh vzw

2. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld

De vrijwilliger voert één of meerdere van volgende activiteiten uit voor JC Bouckenborgh vzw:
tappen in het jeugdhuis/ de ontmoetingsruimte
organisatie van concerten
catering tijdens activiteiten
promotie van de activiteiten
permanentie verantwoordelijke tijdens fuiven
organisatie van Remises, danscafé’s
beleidsvergaderingen via Raad van Bestuur en andere overlegmomenten
logistieke ondersteuning

De vrijwilliger levert een tijdelijke, maar structurele bijdrage aan de werking van Jongeren-centrum Bouckenborgh vzw.
De vrijwilligers worden in hun taken begeleid door een stafmedewerker.

Vanzelfsprekend is iedereen wel verschillend ten opzichte van elkaar, die diversiteit betekent concreet dat er mensen zijn die liever beleidsmatig denken (denkers) en andere mensen die liever actiegericht handelen (doeners).
Het vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

3. Verzekeringen

JC Bouckenborgh vzw heeft een aantal verzekeringen afgesloten voor de vrijwilligers.
We geven hieronder weer welke verzekeringen dit zijn:

Verzekering burgelijke aansprakelijkheid
Polisnummer: 661818900001
Periode: 01/01/2015 tot en met 31/12/2015
Maatschappij: via Koepelorganisatie Formaat vzw

Verzekering ter vergoeding van lichamelijke schade geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten.
Polisnummer: 661818900001
Periode: 01/01/2015 tot en met 31/12/2015
Maatschappij: via koepelorganisatie Formaat vzw

JC Bouckenborgh vzw is niet verzekerd voor toevertrouwde voorwerpen. Vrijwilligers die eigen voorwerpen meebrengen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen

De wijzigingen aan de verzekeringscontracten worden door de organisatie aan de vrijwilligers meegedeeld via een persoonlijk schrijven (schriftelijk of via e-mail).
Ook het afsluiten van een tijdelijke verzekering wordt via dit kanaal meegedeeld.

4. Onkostenvergoedingen

Vrijwilligersvergoeding

JC Bouckenborgh vzw betaalt een vrijwilligersvergoeding in uitzonderlijke gevallen, die ad hoc bepaald worden. Meestal wordt deze vergoeding betaald aan tappers tijdens speciale activiteiten. De Raad van Bestuur bepaalt telkens welke activiteiten hiermee bedoeld worden.
JC Bouckenborgh vzw informeert de vrijwilligers hierover tijdens de verschillende overlegmomenten. Er wordt in dat geval op voorhand een onkostenblad opgemaakt met de vermelding van de opdracht en de vrijwilligersvergoeding. Dit wordt verzameld in een apart register.

Er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald voor de andere activiteiten. Er is een vrijwilligersbeleid waarin onder meer opgesomd staat op welke beloningen de vrijwilligers recht hebben.

Voor de dagen dat de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding ontvangt kunnen er geen andere kosten worden terugbetaald, tenzij deze eigen zijn aan de werking van JC Bouckenborgh vzw.

Deze onkostenvergoeding voor vrijwilligers is in principe niet hoger dan 32,71 euro/dag en
1308,38 euro/jaar (index van 01/07/2014).
Indien de vrijwilliger bij verschillende organisaties actief is en een vrijwilligersvergoeding krijgt, is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk om de maximun-bedragen van de vergoedingen in de gaten te houden. Dit kan in dat geval geen verantwoordelijkheid van JC Bouckenborgh vzw zijn. Krijgt de vrijwilliger enkel een vergoeding van JC Bouckenborgh vzw, dan houden we dit zelf mee in de gaten.

Vergoedingen voor gemaakte kosten

JC Bouckenborgh vzw stelt een standaard onkostennota ter beschikking:

– voor de kilometer-vergoeding: onkostenstaten met vermelding van de datum van verplaatsing, beginpunt en eindpunt van de verplaatsing en het aantal werkelijk afgelegde kilometers.
Het maximum tarief dat terugbetaald wordt, wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur, maar kan nooit hoger liggen dan de wettelijke richtlijnen daar rond.

De vrijwilligersvergoeding kan tijdens een kalenderjaar niet gecombineerd worden met een kilometer-vergoeding als de totale uitkering van vergoedingen tijdens het desbetreffende boekingsjaar hoger ligt dan 1308,38 euro (index van 01/07/2014)

– voor de andere kosten: onkostennota, factuur of andere bewijskrachtige gegevens waaruit blijkt dat deze kosten door de vrijwilliger werden betaald. De vrijwilliger heeft hiervoor toestemming nodig van een stafmedewerker of een bestuurder. Deze kosten moeten eigen zijn aan de werking van JC Bouckenborgh vzw.

5. Toepassing van artikel 458 Strafwet

Het beroepsgeheim is niet van toepassing op JC Bouckenborgh vzw voor de vrijwilligers.
De schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf en wordt als volgt gestraft (artikel 458 Strafwet):

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 fr tot 500 fr”

6. Algemene bepalingen

De vrijwilligers onderschrijven de statuten en het huishoudelijk reglement van JC Bouckenborgh vzw.
Deze documenten worden op eenvoudig verzoek aan de vrijwilliger bezorgd. De vrijwilliger kan deze documenten ook raadplegen via info@bouckenborgh.be

Bij de start van een vrijwilliger krijgt de vrijwilliger tijdens een gesprek minstens volgende info:
info over statuten en huishoudelijk reglement
een exemplaar van deze organisatie-nota
info over de werking en de activiteiten
info over het vrijwilligersbeleid van de vzw

In “Bruggenbouwers” willen we onze partners graag ruimte geven om zich voor te stellen. Elke organisatie kiest er voor om geen eilandje te zijn, maar zich open te stellen voor overleg, samenwerking, ondersteuning… Zo bouwt elke organisatie een brug naar de andere om mee te werken aan een breder draagvlak. Verschillende projecten worden op die manier samen gerealiseerd.

Bruggenbouwers Jeugd

Jeugddienst Merksem
De jeugddienst is er voor alle Antwerpse kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen (en voor allen die hen een warm hart toedragen)

Meer info via www.merksem.be/jeugd of 03 646 76 00
Jeugddienst Merksem, Bredabaan 561, 2170 Merksem

Kras jeugdwerk Merksem
Kras, wat staat voor Kansen in de stad, is een jeugdwerkorganisatie die werkt in heel de stad. Het Kras-steunpunt Merksem ontplooit vrijetijdsactiviteiten binnen de wijk ’t Dokske.
Meer info via info.merksem@krasjeugdwerk.be of 03 646 76 39
Kras vzw Merksem, Borrewaterstraat 125A, 2170 Merksem

Voluntas vzw
Voluntas vzw is een rehabiliteitscentrum en biedt vrijetijdsactiviteiten aan voor kinderen en jongeren met een handicap.

Meer info via www.voluntas.be of 03 647 02 88
Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 160, 2170 Merksem

Stedelijke Jeugddienst
De stedelijke jeugddienst is gehuisvest in de gebouwen van den Bell. Ze ondersteunen de verschillende plaatselijke jeugddiensten. Ze zijn de regisseur van het stedelijk jeugdbeleid.

Meer info via http://jeugd.antwerpen.be of 03 338 65 69
Stedelijke Jeugddienst, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Jeugdverenigingen Merksem
In Merksem zijn heel wat jeugdverenigingen actief, van Scouts naar Chiro’s, van KSA naar knutselateliers. Je kan ze allemaal vinden via de link-pagina op deze site.

Stedelijke jeugdcentra
De Stad Antwerpen heeft de afgelopen jaren een stevig netwerk opgebouwd, samen met de 10 jeugdcentra. Deze jeugdcentra hebben hun werking, verspreid over de stad en zijn districten. Je kan ze allemaal vinden via de link-pagina op deze site.

Bruggenbouwers Cultuur

Jongerencentrum Bouckenborgh werkt ook samen met de cultuurpartners in Merksem. Met Cultuurcentrum Merksem is er een innige en intensieve samenwerking. Getuige daarvan zijn de verschillende projecten die we samen organiseren. Met de andere cultuurpartners is er een overleg op regelmatige basis.

Cultuurcentrum Merksem
Het Cultuurcentrum Merksem heeft in het district een gespreide infrastructuur. Ze bespelen een aantal podia. Hun programmatie is veelzijdig en bestaat onder meer uit een interessant vormgingspakket, muziekoptredens, zowel klassiek als hedendaags, stand-upcomedy voorstellingen. Hun infrastructuur staat ter beschikking van derden en het verenigingsleven.

Meer info via www.ccmerksem.be of 03 641 62 10
Cultuurcentrum Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

Merksem Dok, het ontmoetingscentrum
Het ontmoetingscentrum Merksem Dok kan je vinden in de wijk ’t Dokske. Ze zijn er vooral voor de buurtverenigingen en de bewoners uit de wijk. Ze ondersteunen initiatieven die hen voorgesteld worden.
Meer info via www.antwerpen.be/ontmoetingscentra of 03 292 95 80
Merksem Dok, Emiel Lemineurstraat 72 – 74, 2170 Merksem

Stedelijke Academie voor woord, muziek en dans
Hier kan je in je vrije tijd terecht voor een gedegen opleiding in één van deze drie disciplines: woord, dans of muziek. De lessen worden gegeven door degelijke en enthousiaste leraars.
Meer info via www.samwdmerksem.be 03 641 60 20
Academie voor woord, muziek en dans, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

Stedelijke Academie voor beeldende kunst
Merksem kent ook een academie voor beeldende kunst. In je vrije tijd kan je hier terecht voor een opleiding beeld. Dit kan zeer gevarieerd zijn. Enthousiaste begeleiders helpen je verder je talenten te ontplooien.
Meer info via www.academiemerksem.be of 03 645 11 06
Academie voor beeldende kunst, Van Heybeeckstraat 28, 2170 Merksem

Openbare Bibliotheek
De hoofdbibliotheek van Merksem kan je hier vinden. In een gloednieuw en uitdagend gebouw smeken de aanwezige boeken om uitgeleend en gelezen te worden. Je kan er ook terecht voor CD’s en DVD’s. Of als je liever rustig je krantje of een tijdschrift leest, ben je ook meer dan welkom.
Meer info via www.antwerpen.be/bibliotheken of03 680 72 70
Openbare Bieb, Van Heybeekstraat 28A, 2170 Merksem

Cultuurantenne van het district
Liliane Pauwels is de cultuurantenne van het district Merksem. Ze is met haar collega verantwoordelijk voor de coördinatie van het cultuurleven in het district. De cultuurantennes ondersteunen verschillende cultuurprojecten. Je kan er ook terecht voor allerhande tips.
Meer info via 03 641 72 11
District Merksem, Burgemeester Nolfplein 1, 2170 Merksem

Momenteel zijn er geen vacatures

Privacy Verklaring JC Bouckenborgh

Jongerencentrum Bouckenborgh vzw hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

welke gegevens we verzamelen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

JC Bouckenborgh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook gekend als de GDPR.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in

deze Privacy verklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de

verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen

wijzen en deze respecteren.

 

Als JC Bouckenborgh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Jongerencentrum Bouckenborgh vzw

Bredabaan 559

2170 Merksem

info@bouckenborgh.be

telefoon: 03 641 84 94

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door JC Bouckenborgh verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van JC Bouckenborgh; (uitvoering overeenkomst)
 • Om gebruik te kunnen maken van de infrastructuur van JC Bouckenborgh; (uitvoering overeenkomst)
 • Om gebruik te kunnen maken van de uitleendienst van JC Bouckenborgh; (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid; (wettelijke verplichting)
 • Het voorzien gratis wifi connectie; (uitvoering overeenkomst)
 • Het organiseren van activiteiten;
 • Het aansluiten als vrijwilliger bij JC Bouckenborgh

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen, verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Bankrekeningnummer

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • Het bekomen van subsidies voor de werking van JC Bouckenborgh
 • Het verzekeren van vrijwilligers en personeel

 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging

van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.  In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht

deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming

voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,

zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger!

Bewaartermijn

Jongerencentrum Bouckenborgh bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens worden niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bewaard, tenzij dit op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jongerencentrum Bouckenborgh vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als

daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen.

om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u

adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie

van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto

onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Jongerencentrum Bouckenborgh kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 201!

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.